CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN I.T.O

Địa chỉ: Số 7 Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng: Tầng 4, Tòa nhà Sumikura, Số 18H Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM

Hotline: +84-909731238 Tel: (028).629.66.088 Fax: (028).629.66.08

Email: info@itogroup.com.vn

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NÂNG CAO – KT02

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ITO

——-o0o——-

Chương trình đào tạo lớp:

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NÂNG CAO – KT02

Thời gian đào tạo: Từ 12-16 buổi

 

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM

 1. Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200/2014/BTC ngày 22/12/2014.

Hệ thống Tài khoản theo Thông tư 133/2016/BTC ngày 26/08/2016

 1. Tài khoản kế toán và Đối tượng kế toán. Tài sản và Nguồn vốn
 2. Tài khoản kế toán và Sổ sách kế toán: Sổ Nhật ký chung, Sổ cái
 3. Tài khoản kế toán và Phương pháp ghi sổ kép. Sơ đồ chữ T

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

 1. Kế toán tiền mặt tại quỹ.
 2. Kế toán tiền gửi ngân hàng.
 3. Xử lý chênh lệch tỷ giá các khoản tiền tệ là ngoại tệ

+ Tỷ giá Thực tế đích danh

+ Tỷ giá Bình quân đi động

 1. Lập và xử lý chứng từ kế toán: Phiếu thu, Phiếu chi, Hóa đơn mua vào và Hóa đơn bán ra
 2. Lập sổ sách kế toán các tài khoản Vốn bằng tiền: Sổ quỹ tiền mặt, Sổ tiền gửi ngân hàng, Sổ cái tài khoản

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU, TRẢ TRƯỚC.

 1. Kế toán các khoản Bán hàng-Phải thu khách hàng.
 2. Kế toán thuế GTGT mua vào.
 3. Kế toán các khoản phải thu khác.
 4. Kế toán các khoản tạm ứng.
 5. Kế toán chi phí trả trước.
 6. Kế toán cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược.
 7. Kế toán lập dự phòng tổn thất tài sản
 8. Xử lý chênh lệch tỷ giá các khoản phải thu

+ Tỷ giá Thực tế đích danh Nợ phải thu.

+ Tỷ giá Bình quân đi động Nợ phải thu.

 1. Lập và xử lý chứng từ kế toán của nợ phải thu và trả trước: Hóa đơn mua vào, Hóa đơn bán ra, Ủy nhiệm chi, Tờ khai nhập khẩu…..
 2. Lập sổ sách kế toán : Sổ chi tiết nợ phải thu, Bảng kê mua vào, Bảng phân bổ chi phí trả trước…. Sổ cái các tài khoản liên quan

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH.

 1. Nguyên tắc, khái niệm và cách tính giá TSCĐ.
 2. Kế toán TSCĐ.
 3. Kế toán BĐS đầu tư.
 4. Kế toán Xây dựng cơ bản
 5. Kế toán Hao mòn TSCĐ.
 6. Kế toán Thanh lý TSCĐ.
 7. Đánh giá lại TSCĐ.
 8. Lập và xử lý chứng từ kế toán TSCĐ
 9. Lập sổ sách kế toán TSCĐ: Sổ TSCĐ, Bảng Khấu hao TSCĐ… Sổ cái các tài khoản liên quan

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

 1. Khái niệm và các phương pháp tính giá hàng tồn kho: Nguyên Vật liệu, Công cụ dụng cụ, Hàng hóa và Thành phẩm

+ Tính giá Nhập kho

+ Tính giá xuất kho:

 • Phương pháp tính theo giá đích danh:
 • Phương pháp bình quân gia quyền:
 • Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)
 • Bảng nhập xuất tồn kho theo 3 phương pháp
 1. Kế toán hàng mua đi đường.
 2. Kế toán nguyên liệu, vật liệu.
 3. Kế toán công cụ dụng cụ.
 4. Kế toán thành phẩm.
 5. Kế toán hàng hóa.
 6. Kế toán hàng gửi bán.
 7. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo qui định hiện hành.
 8. Lập và xử lý chứng từ kế toán hàng tồn kho: Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, Hóa đơn bán hàng, Tờ khai nhập khẩu, Tờ khai xuất khẩu…
 9. Lập sổ sách kế toán hàng tồn kho: Sổ chi tiết vật tư, hàng hóa, thành phẩm; Bảng nhập xuất tồn kho….

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ

 1. Kế toán Mua hàng-Phải trả người bán.
 2. Kế toán các khoản Vay và Nợ thuê tài chính.
 3. Xử lý chênh lệch tỷ giá các khoản phải trả

+ Tỷ giá Thực tế đích danh Nợ phải trả.

+ Tỷ giá Bình quân đi động Nợ phải trả

 1. Lập và xử lý chứng từ kế toán của nợ phải trả và khoản đi vay: Hóa đơn mua vào, Tờ khai nhập khẩu…..
 2. Lập sổ sách kế toán : Sổ chi tiết nợ phải trả, Tổng hợp nợ phải trả, Bảng kê mua bán ra, …. Sổ cái các tài khoản liên quan

CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

 1. Kế toán tiền lương phải trả.
 2. Kế toán các khoản trích theo lương:

+ Kinh phí công đoàn;

+ Bảo hiểm xã hội;

+ Bảo hiểm y tế;

+ Bảo hiểm thất nghiệp.

 1. Thuế TNCN từ tiền lương tiền công.
 2. Lập và xử lý chứng từ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: Phiếu tính lương…..
 3. Lập sổ sách kế toán: Bảng lương tháng, Sổ cái các tài khoản liên quan.

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

 1. Khái niệm.
 2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm:

+ Phương pháp hệ số;

+ Phương pháp định mức.

 1. Phương pháp dánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ:

+ Đánh giá theo nguyên vật liệu trực tiếp;

+ Ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương:

 • Xác định chi phí dở dang cuối kỳ của nguyên vật liệu;
 • Xác định chi phí dở dang cuối kỳ của nhân công;
 • Xác định chi phí dở dang cuối kỳ của sản xuất chung.
 1. Các bước tính giá thành sản phẩm:

+ B1. Xác định chi phí SX;

+ B2. Tập hợp chi phí SX và Phân bổ chi phí;

+ B3. Xác định chi phí SX dở dang cuối kỳ;

+ B4. Tính giá thành & nhập kho sản phẩm

Tóm tắt quy trình xác định chi phí và tính giá thành sản phẩm thể hiện qua tài khoản

 1. Lập và xử lý chứng từ kế toán xác định Chi phí & Tính giá thành sản phẩm: Phiếu nhập kho thành phẩm, Phiếu tính giá thành, Bảng định mức tiêu hao nguyên liệu…
 2. Lập sổ sách kế toán: Sổ chi tiết thành phẩm, Bảng nhập xuất tồn kho thành phẩm, Bảng tính giá thành sản phẩm…

CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN TIÊU THỤ & XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 1. Khái niệm về Doanh thu và Chi phí
 2. Bảng Kết quả kinh doanh
 3. Kế toán Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ
 4. Kế toán các khoản Giảm trừ doanh thu
 5. Kế toán Giá vốn hàng bán
 6. Doanh thu hoạt động tài chính
 7. Chi phí tài chính
 8. Chi phí bán hàng
 9. Chi phí quản lý
 10. Thu nhập khác
 11. Chi phí khác
 12. Kế toán Xác định KQKD
 13. Thuế TNDN phải nộp
 14. Kế toán Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

CHƯƠNG 9: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KHÁC

 1. Các tài khoản khác
 2. Vốn chủ sở hữu

CHƯƠNG 10: KẾ TOÁN TỔNG HỢP.

 1. Sổ sách kế toán:

+ Nhật ký chung

+ Sổ cái tài khoản

 1. Báo cáo tài chính:

+ Bảng Cân đối phát sinh (Cân đối Tài Khoản)

+ Bảng Kết quả kinh doanh

Làm bài “Thi” cuối khóa khoảng 90 phút.

 + Bạn không cần phải mất 3-4 năm học Cao đẳng hay Đại học để trở thành một kế toán viên;

+ Số buổi học có thể rút ngắn hoặc kéo dài thêm tùy thuộc nhu cầu và kiến thức của học viên;

+ Đào tạo kế toán viên theo đặc thù của doanh nghiệp và yêu cầu của học viên.

 Công ty TNHH Kiểm toán ITO Kính Chúc Anh/Chị thành công trong cuộc sống.

Dịch vụ liên quan

 • THỰC HÀNH SỔ SÁCH KẾ TOÁN TỔNG HỢP
 • THUẾ VÀ KHAI BÁO THUẾ
 • LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH & QUYẾT TOÁN THUẾ CUỐI NĂM
 • KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CĂN BẢN – KT01
 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN