CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN I.T.O

Địa chỉ: Số 7 Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng: Tầng 4, Tòa nhà Sumikura, Số 18H Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM

Hotline: +84-909731238 Tel: (028).629.66.088 Fax: (028).629.66.08

Email: info@itogroup.com.vn

Tư vấn hồ sơ chống chuyển giá

Quy định của Việt Nam về chuyển giá

Điều 7.2.2 của Thông tư 66/2010/TT-BTC yêu cầu khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải kê khai các giao dịch theo mẫu GCN-01/QLT quy định tại Phụ lục 1-GCN/CC của thông tư này. Thời hạn nộp mẫu đơn này cũng là hạn chót để nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Sự kết hợp giữa các bên

Các bên được xem là có quan hệ hợp tác trong bất kỳ trường hợp sau đây:

Hoặc là bên A hoặc bên B trực tiếp hoặc gián tiếp:

Là cổ đông lớn nhất nắm giữ trên 10% vốn đầu tư của bên kia (loại d);

Kiểm soát hơn 50% doanh số bán hàng của bên kia.

Hoặc là bên A hoặc bên B:

– Cung cấp bảo lãnh hoặc cho vay ít nhất 20% vốn đầu tư của bên kia (loại e);

– Cung cấp bảo lãnh hoặc cho vay trên 50% các khoản vay của bên kia (loại e);

– Bổ nhiệm trên 50% số lượng của các thành viên quản lý bên kia (loại f);

– Bổ nhiệm các thành viên quản lý có quyền đưa ra quyết định về tài chính bên kia (loại f);

– Sử dụng tài sản vô hình hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bên kia (loại j);

– Có hợp tác kinh doanh (loại m).

Cả hai bên A và B trực tiếp hay gián tiếp:

– Có ít nhất 20% vốn đầu tư được nắm giữ bởi bên thứ ba (loại b) ;

– Nắm giữ ít nhất 20% vốn đầu tư của một bên thứ ba (loại c);

– Có trên 50% số thành viên quản lý của mình từ một bên thứ ba (loại g) ;

– Quản lý hoặc kiểm soát về nhân sự, vấn đề tài chính và kinh doanh của các cá nhân là thành viên của một gia đình (loại h);

– Có mối quan hệ về trụ sở chính hoặc cơ sở thường trú của cùng tổ chức, cá nhân nước ngoài (loại i).

Yêu cầu lưu giữ và cung cấp thông tin, tài liệu, chứng từ

Các doanh nghiệp có giao dịch liên quan có nghĩa vụ cũng như trách nhiệm lưu trữ thông tin, tài liệu, chứng cứ đã được sử dụng làm căn cứ cho việc áp dụng các phương pháp xác định giá thị trường của sản phẩm trong các giao dịch liên quan theo yêu cầu của cơ quan thuế khi tiến hành kiểm tra, thanh tra. Thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và phương pháp xác định giá thị trường giao dịch liên quan phải được thành lập tại thời điểm phát sinh giao dịch liên quan, cập nhật và bổ sung trong suốt thời gian thực hiện các giao dịch và bảo quản theo quy định của kế toán, thống kê và các luật thuế liên quan đến việc bảo quản chứng từ kế toán, sổ sách.

Doanh nghiệp có nghĩa vụ chuẩn bị một tập tin bao gồm thông tin, tài liệu, chứng từ liên quan đến một giao dịch liên quan gồm:

– General Thông tin chung về cơ sở kinh doanh và các bên liên quan;

– Thông tin về giao dịch được thực hiện bởi doanh nghiệp;

– Thông tin về phương pháp xác định giá thị trường.

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi

– Nhận định / phát triển các chính sách chuyển nhượng giá cả.

– Chuẩn bị báo cáo về giao dịch liên quan.

– Xây dựng tài liệu hướng dẫn có liên quan để hỗ trợ các báo cáo về giao dịch liên quan.

Tháng Chín 20, 2021 Dịch vụ

Dịch vụ liên quan

  • Tư vấn luật
  • Tư vấn thuế
  • Dịch vụ thẩm định giá
  • Dịch vụ kế toán
  • Dịch vụ kiểm toán đơn vị hành chính sự nghiệp